Nghỉ việc thôi nếu bạn có những dấu hiệu này (7)

pro_3-7
modern_4-7