Thiet-ke-khong-ten-21

Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn phân biệt thế nào?
Thiet-ke-khong-ten-14