o-busy-facebook-1503285092160-crop-1503285102759-1503285697948

“Tôi bận!” nhưng vẫn còn thời gian online cả tối: Lời nguỵ biện của những người thiếu bản lĩnh