cv t9

Hướng sự tập trung của nhà tuyển dụng vào Skills là gợi ý cho bạn nếu muốn ứng tuyển vào công việc trái ngành.
OBE6XD0
f3fce7dab2c7e321edd2f5def78163db