Khai tăng BHXH khi có nhân viên mới

Thủ tục đăng ký BHXH

Doanh nghiệp có trách nhiệm khai tăng BHXH khi có nhân viên mới

Đóng bảo hiểm xã hội
Giải trình đăng ký chậm BHXH