theo-bạn,-bao-nhieu-tuổi-la-trưởng-thanh?

theo-bạn,-bao-nhieu-tuổi-la-trưởng-thanh?
theo-bạn,-bao-nhieu-tuổi-la-trưởng-thanh?