Nguyễn Thành Luân – Nara Coffee

Lê Thành Vân – GUMAC
Nguyễn Thị Bích Phương – Anymind Group