Cứng đầu, thích kiểm soát là những điểm yếu của người số chủ đạo 8

Kiểm soát viên hàng không cũng là công việc phù hợp với người số 8

Cứng đầu, thích kiểm soát là những điểm yếu của người số chủ đạo 8

CEO là vị trí phù hợp cho người có số chủ đạo 8
Người có số chủ đạo 8 thường rất kiên trì theo đuổi mục tiêu