công thức tính toán retained earnings

reretained-earnings-la-gi

Công thức tính Retained Earnings

lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Tính thu nhập ròng phát sinh trong kỳ