Recap Workshop: Kỹ năng viết CV cho sinh viên ngành ICT

Recap Workshop: Kỹ năng viết CV cho sinh viên ngành ICT