chế độ phụ cấp

công ty giao hàng tiết kiệm

Nhân viên được hưởng lương và các chế độ phụ cấp đầy đủ

tuyển dụng shipper
tuyển dụng Nhân viên mua hàng