Quiet Quitting: làm đúng nghĩa vụ hay chưa đủ cống hiến?

5
Quiet Quitting: làm đúng nghĩa vụ hay chưa đủ cống hiến?