Quiet Quitting: làm đúng nghĩa vụ hay chưa đủ cống hiến?

Quiet Quitting: làm đúng nghĩa vụ hay chưa đủ cống hiến?