Bạn có thể sử dụng các công cụ khác nhau để tạo prototype sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các công cụ khác nhau để tạo prototype sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các công cụ khác nhau để tạo prototype sản phẩm

Có nhiều loại prototype sản phẩm mà bạn có thể lựa chọn