Mức hưởng phụ cấp

phụ cấp là gì Blog TopCV

Mức độ hưởng phụ cấp được quyết định dựa trên thỏa thuận giữa các bên

Quyền lợi của người lao động
Phụ cấp tính đóng BHXH