Phát triển phần mềm: Làm cách nào để chuyển từ nghiệp dư thành chuyên nghiệp?

Phát triển phần mềm: Làm cách nào để chuyển từ nghiệp dư thành chuyên nghiệp?