modern_4

Phân biệt 3 khái niệm: đơn xin việc, CV và hồ sơ xin việc
Phân biệt Đơn xin việc, CV và hồ sơ xin việc.