Outsource là gì? Developer nên chọn công ty outsource hay product?

outsource là gì

Outsource là gì? Developer nên chọn công ty outsource hay product?

3