6

nhân viên xuất nhập khẩu chưa có kinh nghiệm
4
5