Người lao động nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Người lao động nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm có sao không?

Không chốt và trả sổ BHXH cho người lao động sẽ bị xử phạt
Người lao động nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm