Không chốt và trả sổ BHXH cho người lao động sẽ bị xử phạt

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Không chốt và trả sổ BHXH cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính

Chốt sổ BHXH sau khi nghỉ việc
Người lao động nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm