Chốt sổ BHXH sau khi nghỉ việc

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Người lao động nghỉ ngang không thể tự đi chốt sổ BHXH

Thời hạn chốt sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc
Không chốt và trả sổ BHXH cho người lao động sẽ bị xử phạt