Thời hạn chốt sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Thời hạn chốt sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc kéo dài tối đa 30 ngày

Nghỉ việc nhận sổ BHXH
Chốt sổ BHXH sau khi nghỉ việc