Làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Người lao động không có sổ BHXH sẽ không được hưởng BHXH 1 lần

Hỗ trợ người lao động học nghề
Nghỉ việc nhận sổ BHXH