Người lao động nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Người lao động nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm có sao không?

Người lao động nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm
Không có sổ BHXH sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp