Người lao động nghỉ ngang

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Người lao động nghỉ ngang không thể tự đi chốt sổ BHXH

Thời hạn chốt sổ BHXH
Không chốt và trả sổ BHXH sẽ bị xử phạt hành chính