Thời hạn chốt sổ BHXH

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Thời hạn chốt sổ BHXH cho người lao động nghỉ việc kéo dài tối đa 30 ngày

nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm TopCV
Người lao động nghỉ ngang