Người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng vẫn được nhận sổ BHXH

Không có sổ BHXH sẽ không được hưởng BHXH 1 lần
nghỉ việc không lấy sổ bảo hiểm TopCV