Không có sổ BHXH sẽ không được hưởng BHXH 1 lần

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Người lao động không có sổ BHXH sẽ không được hưởng BHXH 1 lần

Người lao động không có sổ BHXH
Người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng