Người lao động không có sổ BHXH

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Người lao động không có sổ BHXH sẽ không được hỗ trợ học nghề sau thất nghiệp

Đơn phương chấm dứt hợp đồn
Không có sổ BHXH sẽ không được hưởng BHXH 1 lần