Đơn phương chấm dứt hợp đồn

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không có sổ BHXH sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
Người lao động không có sổ BHXH