Không chốt và trả sổ BHXH sẽ bị xử phạt hành chính

Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Không chốt và trả sổ BHXH cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính

Người lao động nghỉ ngang