63

Khi nào nên nghỉ việc? Nghỉ việc báo trước bao nhiêu ngày?
Khi nào nên nghỉ việc? Nghỉ việc báo trước bao nhiêu ngày?
62