IMG_7640

IMG_7656
NghỉNGÀY HỘI VIỆC LÀM HUBT 2019 – CƠ HỘI VÀNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI việc thôi nếu bạn có những dấu hiệu này – 2019-12-02T172223.281