1

nên học chuyên ngành nào của công nghệ thông tin
2