tao-cv-2

Nên hay không nên tạo CV trên Powerpoint?
tao-cv