Nên hay không nên tạo CV trên Powerpoint?Nên hay không nên tạo CV trên Powerpoint?

Nên hay không nên tạo CV trên Powerpoint?

Nên hay không nên tạo CV trên Powerpoint?

tao-cv