Mục tiêu nghề nghiệp nên phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm của bạn

Mục tiêu nghề nghiệp nên phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm của bạn

Mục tiêu nghề nghiệp nên phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm của bạn

Nên kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp của nội dung mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng