Hãy đề cập đến tiềm năng phát triển bản thân trong mục tiêu nghề nghiệp kiểm toán

Mục tiêu nghề nghiệp nên phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm của bạn

Hãy đề cập đến tiềm năng phát triển bản thân trong mục tiêu nghề nghiệp kiểm toán

Mục tiêu nghề nghiệp nên trình bày đầy đủ và rõ ràng nội dung
Mục tiêu nghề nghiệp cá nhân nên có tính liên kết với mục tiêu công việc