1920×800

Mỗi nghề một mẫu CV: Trưởng phòng kinh doanh-01
2