Tiếp đón nhân viên mới

thư chào mừng nhân viên mới

Sử dụng ngôn ngữ lịch sự và thân thiện để tạo cảm giác gần gũi cho nhân viên mới

Hướng dẫn nhân viên mới
Giới thiệu nhân viên mới