Giới thiệu nhân viên mới

thư chào mừng nhân viên mới

Hãy giới thiệu nhân viên mới để họ làm quen với cấp trên và đồng nghiệp

Trao đổi với nhân viên mới
T01