thử việc

mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới Blog TopCV

Thời gian thử việc của người lao động không vượt quá 60 ngày

nội dung và hình thức
ký quyết định