đóng góp cho công ty

mục tiêu nghề nghiệp nhân sự

Hãy thể hiện mong muốn đóng góp cho sự phát triển của công ty

kinh nghiệm và kỹ năng
học hỏi và thích nghi