đặt ra mục tiêu

mục tiêu nghề nghiệp nhân sự

Bạn nên đặt ra cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

đặc thù công việc
mục tiêu nghề nghiệp nhân sự Blog TopCV