management-trainee-la-gi-topcv

management-trainee-la-gi-topcv

Ở vòng kiểm tra giấy, ứng viên sẽ được kiểm tra IQ và EQ

management-trainee-la-gi-topcv
management-trainee-la-gi-topcv