Thiết kế không tên (1)

Thưởng tháng lương thứ 13 có bắt buộc hay không?
V211-business-1802