Thực tập sinh lập trình viên (1)

Xem CV Online của nguyễn văn a