Làm việc mình thích hay chọn việc nhiều tiền?

Làm việc mình thích hay chọn việc nhiều tiền?