Làm thế nào để viết CV ứng cử cố vấn luật sư cho người mới vào nghề – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/11/luat-su.jpg
cv cố vấn luật